Основната дејност на Лабораторијата ГХИ, како дел од ГЕОХИДРО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, е контролата на квалитетот на градежните материјали, како и контрола на изведените градежни работи.

Лабораторијата е комплетно опремена и располага со најсовремени, калибрирани апарати и голем број на помошен алат и средства за вршење на испитувања согласно МКС стандардите и Европските стандарди.

Лабораторијата е акредитирана во Македонија согласно стандардот MKS EN 17025_2018 за методи од областа на бетон и бетонски работи, агрегат, асфалт и геомеханика и од страна на Институтот за акредитација на Северна Република Македонија издаден е Сертификат за Акредитација Бр. ЛТ – 096.

  • Контролнии испитувања на брана “Конско” со придружните објекти, Кожуф – Гевгелија (2017 – во тек). (Нарачател – “JV SERKA-AK-ELI, Tukey – (СЕРКА ТААХХУТ ИНШ.АН,ШИР./П., Турција)”),
  • Контролнии испитувања на насипна брана со придружни објекти ” Отиња ” – Штип (2022 – во тек). (Нарачател – СТЕНТОН ГРАДБА ДООЕЛ),
  • Контролнии испитувања на изградба на административни објекти во ТИРЗ Прилеп и ТИРЗ(2022 – во тек).  Струга (Нарачател – СТЕНТОН ГРАДБА ДООЕЛ),
  • рехабилитација на Регионален пат Р1102, делница Велес – Градско – Неготино – Демир Капија, делница 1 Велес – Градско од km 0+000,00 до km 20+106,76 ( Нарачател ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ)