• Вршење на геотехнички надзор при изградба на новата пруга од “Бељаковце до “Крива Паланка (2002 – 2003 год.). (Нарачател – ЈП Македонски железници – Скопје).
 • Вршење на геотехнички надзор при изградба на брана “Св. Петка(Матка – II) во периодот од 2004-2006 и 2008 – 2010 год. (Нарачател –ЕСМ – Скопје).
 • Вршење на геотехнички надзор при изведба на геотехничките истражувања за реконструкција на железничката пруга “Табановце – Куманово” и “Дуброво – Д. Капија” (2007 год.). (Нарачател – ЈП Македонски железници – Скопје).
 • Вршење на геолошки надзор при изведба на геолошките истражувања на јагленовото лежиште “Неготино” (2009 год.). (Нарачател – Министерство за економија – Скопје).
 • Вршење на геолошки надзор при изведба на геолошките истражувања на јагленовото лежиште “Мариово” (2009 – 2010 год.). (Нарачател – ЕЛЕМ – Скопје).
 • Вршење на геотехнички надзор при изградба на патен правец “Шавник – Грабовица” (10 km), Р. Црна Гора (2009-2010 год.). (Нарачател –Дирекција за сообраќај – Подгорица).
 • Вршење на геолошки надзор при изведба на геолошките истражувања на јагленовото лежиште “Брод Гнеотеино” (2014 – 2015 год.). (Нарачател – ЕЛЕМ – Скопје).
 • Вршење на стручен надзор при реализација на дополнителните инекциони работи на брана “Козјак” (2015 год.). (Нарачател – ЕЛЕМ – Скопје).
 • Вршење на геолошки надзор при изведба на геолошките истражувања на јагленовото лежиште “Лавци” (2016 год.). (Нарачател – ЕЛЕМ – Скопје).
 • Вршење на геолошки и геотехнички надзор при изведба на геолошките и геотехничките истражувања за прекатегоризација на резерви на јаглен “Брод Гнеотеино” (2017 – 2018 год.). (Нарачател – ЕЛЕМ – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на теренот вдолж трасата (14.5 km) и на локации на вијадукти, подпатници, надпатници и тунели на коридор “К-8”, делница: Д. Баир-Кр. Паланка за изработка на Елаборати на ниво на Главен Проект (2001-2002 год.). (Нарачател – Балкан Консалтинг – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на теренот вдолж трасите и на локации на мостови, вијадукти, подпатници и надпатници на коридор “К-8”, делници: Гостивар – Г. Ѓоновица (17 km) и Г. Ѓоновица – Букојчани (13 km) за изработка на Елаборати на ниво на Главен Проект (2001-2002 год.). (Нарачател – Балкан Консалтинг – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на теренот на локации на мостови на коридор “К-8”, делници: Букојчани – Кичево за изработка на Елаборати на ниво на Главен Проект (2001-2002 год.). (Нарачател – Балкан Консалтинг – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања вдолж трасата на пруга “Длабочица-Д. Баир” (22 km) за изработка на Елаборат на ниво на Идеен Проект (2002 год.). (Нарачател – Балкан Консалтинг – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на теренот на локација на брана “Блато” – Кавадарци за изработка на Елаборат на ниво на Главен Проект (2002 год.). (Нарачател – ЈП Тиквешко поле – Кавадарци).
 • Детални инженерскогеолошки истражувања и испитувања на површина од 471 km2 за изработка на Основна инженерскогеолошка карта на Македонија за лист: Кичево (фаза 2003 год.) со изработка на Годишен извештај и Детални инженерскогеолошки истражувања и испитувања на површина од 110 km2 за изработка на Основна инженерскогеолошка карта на Македонија за лист: Кратово (фаза 2003 год.) со изработка на Годишен извештај. (Нарачател – ГеингМинистерство за Економија – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на теренот вдолж трасата на магистрален пат “М-6”, “Штип-Струмица” од km 42+700 до km 52+700 за изработка на Елаборат на ниво на Главен Проект (2003-2004 год.) (Нарачател – Балкан Консатлинг – Скопје).
 • Геотехнички истражни работи за изработка на Главен Проект за ободен канал за заштита на град Струмица од надворешни површински води (2003-2004 год.). (Нарачател – Балкан Консалтинг – Скопје).
 • Геомеханички истражувања и испитувања за изработка на Главен Проект за Регионална депонија Жупа – Дебар (2005 год.). (Нарачател – Градежен Факултет – Скопје).
 • Геомеханички истражувања и испитувања за проектирање на тернска болница во кругот на кампот на Германскиот контигент во Призрен – Косово (2005 год.). (Нарачател – “GTZ” – Призрен).
 • Геотехнички истражни работи за изработка на Главен Проект за 400 КВ далековод “Штип – Македонско-Бугарска граница и 110 КВ далековод Скадар – Албанија (2006 год.). (Нарачател – ЕМО Институт – Скопје).
 • Геотехнички истражни работи за изработка на Главен Проект за 400 КВ далековод “Битола – Македонско-Грчка граница (2006 год.). (Нарачател – ДАЛЕКОВОД – Загреб).
 • Геомеханички истражувања и испитувања за проектирање на улица во кругот на кампот на Германскиот контигент во Призрен – Косово (2006 год.). (Нарачател – “Министерство за одбрана на Сојузна Република Германија – DtEinsKtgt-KFOR” – Призрен).
 • Изработка на Елаборат за Рудни резерви на јаглен за лежиште “Катланово” – Скопје (2006-2007 год.). (Нарачател – ЕУРОЛИГНИТ – Скопје).
 • Изработка на Основна геолошка карта (ОГК-2) на Македонија со толкувач за руден реон Берово-Делчево-Пехчево (2007-2008 год.). (Нарачател – Министерство за Економија – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на теренот вдолж трасата (35 km) и на локации на мостови и вијадукти на коридор “К-8”, на делници: “Чатал – Стрезовце” и “Стрезовце – Романовце” за изработка на геотехнички Елаборати на ниво на Главен Проект (2008 год.). (Нарачател – Простор – Куманово).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на локации на мостови и вијадукти на коридор “К-8”, на делници: “Кичево – Требеништа” за изработка на геотехнички Елаборати на ниво на Главен Проект (2008 год.). (Нарачател – Прима Инженеринг – Скопје).
 • Геомеханички истражувања и испитувања на теренот вдолж трасата на автопатот “Велес – Катланово” и “Катланово – Велес” на локација на насипите на кои има слегавања, за изработка на Проект за санација (2008 – 2009 год.). (Нарачател – Чакар-Партнерс – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања вдолж трасата на пругата “Кичево – Ќафасан” (70 km) за изработка на Елаборат на ниво на Идеен Проект (2009 – 2010 год.). (Нарачател – Балкан Консалтинг – Скопје).
 • Геолошки истражувања и испитувања на теренот вдолж трасите за гасоводен систем во Р. Македонија (950 km) за изработка на геотехнички Елаборати на ниво на Студија и Идејни Проекти (2009 – 2010 год.). (Нарачател – Простор – Куманово).
 • Геотехнички истражувања и испитувања вдолж трасата на пругата “Длабочица – Д. Баир” (22 km) за изработка на Елаборат на ниво на Основен Проект (2009 – 2010 год.). (Нарачател – Балкан Консалтинг – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на локации на 18 (осумнаесет) мали ХЕЦ за изработка на Елаборати на ниво на Идејни и Основни Проекти (2010 и 2015 год.). (Нарачател – АКВАВАТ – Скопје).
 • Геомеханички истражувања и испитувања за реконструкција и проширување на ул. Теодосије Гологанов (2011 год.). (Нарачател – Чакар-Партнерс – Скопје).
 • Изработка на Проект за детални геолошки истражувања и испитувања за изработка на ОИГК и ОХГК за лист Велес 1:100 000 и на ОГК-2 лист Плачковица 1:50 000 (2012 год.). (Нарачател – Министерство за Економија – Скопје).
 • Геомеханички истражувања и испитувања вдолж трасата и на локации на патни премини, премини преку реки и канали, топлана и резервоар, експанзиони садови, пумпни станици и станица за електромоторен развод (2014-2015 год.). (Нарачател – ЕНЕРГО СИСТЕМ – Скопје).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на локации на вијадукти, усеци, засеци, надпатници, тунел и свлечишта од патниот коридор “К-8”, делница “Кичево-Требеништа” (2015-2017 год.). (Нарачател – Гранит (секција: Кичево-Подвис) – Скопје, Трансмет (секција: Подвис-Пресека) – Скопје, Викторија Инвест (секција: Песочан-Требеништа) – Елбасан, Албанија).
 • Геотехнички истражувања и испитувања на брана “Конско” со придружните објекти, Кожуф – Гевгелија (2017 – во тек). (Нарачател – JV SERKA-AK-ELI, Tukey – (СЕРКА ТААХХУТ ИНШ.АН,ШИР./П., Турција)”).