ГЕОХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ – Скопје, поседува машина за изведба на колови “COMACCHIO CH 450”, производство – 2017 год., со можност за изведба на колови до Ø 1000 mm. Момен­тално располагаме со прибор за изведба на колови со пречник Ø 600 mm и Ø 800 mm, а самата машина има можност да изведува и колови со пречници Ø 1000 mm и  Ø 1200. Со оваа машина изработуваме колови за заштита на градежни јами и коси­ни, за спречување на појава на обрушување, како и за фундирање на објекти: згради, мос­то­ви, далноводи и др. поради слабоносиви карактеристики на средината во која треба да се изврши фундирањето на објектот